Regulamin

Odwiedzających i kupujących w naszym sklepie prosimy o zapoznanie się z paroma zasadmi.
 
1DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

1. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzona przez Noviere s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 81B/A-51, 00-382 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000479608, NIP 107002,7482 REGON 146903766 jako oddział przedsiębiorcy zagranicznego.

2. Portal – portal sklepu internetowego prowadzony pod adresem https://noviereshop.pl, za pośrednictwem którego Sklep internetowy świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową.

3. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie internetowym.

4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Konto - podstrona Portalu chroniona indywidualnym hasłem, na której gromadzone są informacje o Kupującym i dokonywanych przez niego zamówieniach.

6. Użytkownik - Kupujący, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Portalu.

7. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady korzystania z Portalu, świadczonych za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną związanych z dokonywaniem zamówień oferowanych na Portalu towarów, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2POSTANOWIENIA OGÓLNE I OFERTA

1. Sklep internetowy świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu, usługi związane z wysyłkową sprzedażą towarów, produktów leczniczych i suplementów diety wydawanych bez przepisu lekarza.

2. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Sklep internetowy oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Portalu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu w treści obowiązującej na dzień złożenia zamówienia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Sklep internetowy informuje, że do wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.

3. Wszystkie towary oferowane przez Sklep internetowy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa lub decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami. Produkty w uszkodzonym opakowaniu, które są z tego tytułu przecenione, opatrzone są odpowiednią adnotacją w tym zakresie.

4. Sklep internetowy prowadzi wyłącznie obrót detaliczny towarami.

5. Sklep internetowy nie prowadzi wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza (na receptę).

6. Realizacja zamówień odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Wszystkie użyte na Portalu nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów, podmiotów odpowiedzialnych lub innych osób uprawnionych.

8. Zamówione w Sklepie internetowym towary dostarczane są na zasadach wskazanych na Portalu w zakładce „Dostawa” oraz w niniejszym Regulaminie.

9. Za zamówione w Sklepie internetowym towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany na Portalu w zakładce „Płatności” oraz w niniejszym Regulaminie.

10. Koszty dostawy wskazane zostały na Portalu w zakładce „Dostawa”.

11. Zawartość Portalu, w szczególności układ Portalu, treści, grafika, logo, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawnej. Sklep internetowy nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością bez jej pisemnego zezwolenia.

12. Opisy towarów znajdujące się na Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Przed użyciem produktów leczniczych należy zapoznać się z ulotką, zawierającą wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące sposobu stosowania produktu leczniczego, bądź należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu i zdrowiu.

13. Do towaru objętego gwarancją dołączana jest karta gwarancyjna, opisująca warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i zawierająca adresy punktów serwisowych oraz inne ważne informacje dotyczące serwisu.

14. Ceny towarów podane na Portalu są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.

15. Asortyment oraz ceny towarów oferowanych na Portalu mogą się różnić od oferty aptek stacjonarnych.

16. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nieudostępnianie części z opcji dla wybranych towarów, grup asortymentowych lub zamówień o określonym poziomie wartości.

17. Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla FireFox w wersji 27 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 33 lub nowszej;

b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli Kupujący zobowiązany jest do:

a) niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;

b) korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c) korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sklepu internetowego;

d) korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

19. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu Sklep internetowy umieści na Portalu informację o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem wprowadzonych zmian. Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż 5 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Użytkownik posiadający Konto, który nie akceptuje zmian Regulaminu, powinien niezwłocznie poinformować o tym Sklep internetowy, która zobowiązana będzie usunąć Konto maksymalnie w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania informacji od Użytkownika.

3SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. W celu złożenia zamówienia na towary oferowane przez Sklep internetowy na Portalu, Kupujący zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.

2. Warunkiem przyjęcia przez Sklep internetowy otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia. Sklep internetowy oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym lub odbiorcą zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

3. Wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Potwierdzam zamówienie.” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz dostawę zgodnie z wygenerowanym na podstawie wypełnionego elektronicznego formularza zamówienia podsumowaniem zamówienia. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości lub zostać połączone z innym zamówieniem.

4. W momencie wyboru opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Potwierdzam zamówienie.”, zostaje zawarta między Sklep internetowy a Kupującym umowa sprzedaży przez Sklep internetowy towarów wymienionych w potwierdzeniu złożenia zamówienia, przesłanym przez Sklep internetowy Kupującemu drogą elektroniczną po przyjęciu przez Sklep internetowy zamówienia do realizacji.

5. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.

6. Kupujący, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty za zamówione w Sklepie internetowym towary oraz dostawę w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia, za wyjątkiem zamówień z opcją płatności „za pobraniem”, w przypadku których płatność następuje w momencie dostawy. W przypadku braku zaksięgowania płatności we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

7. O terminie realizacji zamówienia Sklep internetowy informuje podczas składania zamówienia, w momencie wybierania przez Kupującego opcji dostawy oraz drogą elektroniczną w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego.

8. Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych licząc od:

a) zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego PayU, przelewu tradycyjnego lub płatności kartą kredytową;

b) złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówką „za pobraniem”.

9. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy:

a) elektroniczny formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Sklep internetowy nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji jego danych teleadresowych;

b) towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia;

c) zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Sklep internetowy przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze;

d) takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

10. Jeżeli Sklep internetowy odmawia realizacji zamówienia zgodnie z ust. 9 powyżej lub nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego (incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalne uszkodzenie towaru), niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę towaru.

11. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu, tj. paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Kupującego wyrażone w elektronicznym formularzu zamówienia poprzez zaznaczenie pola „Chcę otrzymać fakturę VAT”. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest wskazanie przez Kupującego w formularzu zamówienia numeru NIP Kupującego, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

12. Paragon fiskalny, jak i faktura VAT, wystawiane są zgodnie z rzeczywistą datą zakończenia realizacji zamówienia przez Sklep internetowy, nie zaś w dniu rozpoczęcia jego realizacji.

13. Przy okazji składania zamówienia Klienci mają możliwość utworzenia indywidualnego Konta na Portalu. Świadczenie tej usługi jest nieodpłatne. W celu utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: adres e-mail i hasło składające się z min. 6 znaków oraz zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, a następnie potwierdzić ten fakt zaznaczając pole ”Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności”. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Sklep internetowy wyśle instrukcję dotyczącą zakończenia rejestracji Konta. Konto w Sklepie internetowym zakładane jest bezterminowo. Konto może być usunięte jedynie w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie lub na wniosek Użytkownika, złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: info@noviere.pl lub w inny sposób przyjęty w relacjach pomiędzy Sklepem internetowym a Użytkownikiem określony w niniejszym Regulaminie. Sklep internetowy usunie Konto maksymalnie w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania wniosku Użytkownika.

4PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA TOWARÓW

1. Kupujący uiszcza cenę zamówionego towaru i dostawy w jeden z dostępnych sposobów:

a) szybkim przelewem internetowym (Dotpay);

2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie operatora transakcji Dotpay lub banku Kupującego, na wyraźne życzenie Kupującego Sklep internetowy może udostępnić swój bezpośredni rachunek bankowy w celu zapłaty za złożone zamówienie przelewem tradycyjnym.

3. Zamówiony przez Kupującego towar zostanie przesłany do Kupującego do wyboru:

a) za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD działającej na zlecenie Kupującego;

b) za pośrednictwem Poczty Polskiej działającej na zlecenie Kupującego.

4. Do dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej, do wartości zamówienia doliczany jest koszt dostawy według cennika umieszczonego na Portalu w zakładce „Dostawa”, który Kupujący zobowiązany jest pokryć, zgodnie z ust. 1 powyżej. Zgadzając się na dostawę za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Lub Poczty Polskiej Kupujący upoważnia firmę kurierską DPD lub Pocztę Polską do odbioru w jego imieniu i na jego rzecz towarów zamówionych w Sklepie internetowym i dostarczenia towaru pod wskazany w elektronicznym formularzu zamówienia adres. Sklep internetowy zobowiązany jest do przygotowania towarów do odbioru przez firmę kurierską DPD lub Pocztę Polską oraz do uiszczenia w imieniu Kupującego wynagrodzenia należnego firmie kurierskiej DPD lub Poczcie Polskiej z tytułu odbioru i dostarczenia towarów do Kupującego. Szczegółowe warunki dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej są określone w regulaminie DPD lub Poczty Polskiej dostępnym na stronie internetowej dostawcy. Wybierając opcję dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej, Kupujący akceptuje ww. warunki dostawy.

5. Termin dostawy zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej wynosi 1 (jeden) dzień roboczy od dnia odbioru przesyłki ze Sklepu internetowego. W przypadku niedoręczenia przesyłki we wskazanym czasie, prosimy o niezwłoczną informację celem ustalenia przyczyn opóźnienia i podjęcia działań zaradczych lub reklamacyjnych.

6. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sklep internetowy zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.

7. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia lub dostarczona jest w foliopaku DPD należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się ze Sklepem internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.

8. W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki z uwagi na jej uszkodzenie lub dostarczenie w foliopaku UPS, Sklep internetowy ponownie wyśle Kupującemu zamówione towary w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania od Kupującego informacji o uszkodzonej przesyłce.

9. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, Sklep internetowy zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu towaru.

5REKLAMACJE

1. Sklep internetowy zobowiązany jest do sprzedaży Kupującemu towarów niewadliwych, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które Kupujący zamówił wiedząc o wadzie. W razie niezgodności towaru z umową bądź w zakresie nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną Kupujący powinien zgłosić do Sklepu internetowego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@noviere.pl lub pisemnie na adres: Noviere s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Solce 81B/A-51, 00-382 Warszawa.

2. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary.

3. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep internetowy albo Sklep internetowy nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

4. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sklep internetowy usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep internetowy.

5. Kupujący nie może odstąpić od umowy w ramach procedury opisanej w niniejszym §5, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Jeśli towar sprzedany ma wadę, kupujący może również żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep internetowy jest wówczas obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sklep internetowy może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

7. Reklamowane towary należy dostarczyć do Sklepu internetowego wraz z wypełnionym „Zgłoszeniem reklamacji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Sugerujemy opatrzenie przesyłki z reklamowanymi towarami informacją: „REKLAMACJA TOWARU”. Reklamowane towary należy przesłać na adres: Noviere s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Solce 81B/A-51, 00-382 Warszawa. Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

8. Sklep internetowy ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania. W przypadku braku ustosunkowania się przez Sklep internetowy we wskazanym terminie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione.

9. Reklamowane towary, odsyłane przez Kupującego w celu naprawy (usunięcia wady), Sklep internetowy niezwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.

10. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sklep internetowy Kupujący może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

11. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sklep internetowy, Kupujący może skorzystać z postępowania pozasądowego w celu rozstrzygnięcia sporu. Podmiotem właściwym do prowadzenia takiego postępowania jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie.

12. Kupujący mogą również skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW

1. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane ze Sklepu internetowego nie podlegają zwrotowi. Nie dotyczy to produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych zwracanych do Sklepu internetowego z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego, które mogą zostać zwrócone do Sklepu internetowego na zasadach opisanych w §5 Regulaminu.

2. W przypadku towarów innych niż wskazane w ust. 1 powyżej, Kupujący będący Konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, określonych poniżej.

3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy, Sklep internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

5. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Sklepu internetowego, Sklep internetowy zwróci Konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności.

6. Konsument może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów wysyłając w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, na adres poczty elektronicznej info@noviere.pl lub pisemnie na adres Noviere s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Solce 81B/A-51, 00-382 Warszawa.

7. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.

8. Sugerujemy odesłanie zwracanych towarów w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

9. Konsument przesyła towary z kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

10. Sugerujemy opatrzenie przesyłki ze zwracanymi towarami informacją „ZWROT TOWARU”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesyłać na adres: Noviere s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Solce 81B/A-51, 00-382 Warszawa.

11. Sklep internetowy zwraca Konsumentowi uiszczoną przez niego płatność korzystając z tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Zwrot płatności dokonywany jest przez Sklep internetowy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przesyłki zawierającej zwracane towary lub dowodu jej odesłania.

12. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów i ich nieodsyłanie w kopertach lub kopertach bąbelkowych. Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których:

b) przedmiotem umowy są towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Apteka informowała klienta przy składaniu zamówienia;

c) przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;

d) przedmiotem umowy są produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, zgodnie z §6 ust. 1 powyżej.

7OCHRONA DANYCH

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupujących Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

8KONTAKT

W razie wątpliwości lub problemów z korzystaniem z zakupionych w Sklep internetowy towarów Kupujący może skontaktować się z Sklepem internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@noviere.pl bądź telefonicznie pod nr telefonu: (+48) 735 928 546.